ATELIER LENKY KALOVÉ – ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pokud jste zájemcem o výtvarné akce, které pořádám, nebo jejich účastníkem, svěřujete mi své osobní údaje. Já určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat . Zájemce o akce, které pořádám, a jejich účastníci mi poskytují dobrovolně své osobní údaje a tím souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, z důvodu vyřízení objednávek a poskytnutí potřebných informací.

Zájemce projevuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů odesláním objednávky, vyžádáním informací o činnosti Atelieru, poskytnutím emailu pro zasílání programu výtvarného Atelieru apod.
Nezvolí-li zájemce jinou možnost, souhlasí se zasíláním informací o programu výtvarného Atelieru na svou kontaktní emailovou adresu.

Zájemce  souhlasí s bezúplatným pořizováním fotodokumentace  v průběhu kurzu a zvukově obrazových záznamů o jejich průběhu včetně podobizen účastníků a vytvářených děl. Jakékoli záznamy jsou pořizovány neskrytě a veškeré osoby, které by mohly být na záznamech poznány jsou vždy předem upozorněny a mají možnost se pořizování záznamů neúčastnit. Fotografie a záznamy jsou použity pro prezentaci výtvarné a vzdělávací činnosti Atelieru Lenky Kalové . 

Nezvolí-li zájemce jinou možnost, souhlasí s fotografováním v průběhu kurzu a s použitím pořízených fotografií pro prezentaci výtvarné a vzdělávací činnosti Atelieru Lenky Kalové a pro inspiraci ostatním.  Nezvolí-li účastník akce jinou možnost, souhlasem s výše uvedeným fotografováním svých kreseb či maleb na výtvarné akci či poskytnutím fotografií svých kreseb po akci souhlasí s jejich zveřejněním bez uvedení jména autora výtvarných prací. Zvolení jiné možnosti musí být provedeno písemnou formou k rukám Lenky Kalové osobně nebo na emailovou adresu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku a souhlas s použitím fotografií není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala účast na akcích mnou pořádaných.

V průběhu kurzů respektují účastníci zákaz pořizování audio/video nahrávek. Nahrávky či fotografie můžete pořizovat pouze po předchozí domluvě s lektorem a přítomnými účastníky.

Před začátkem kurzu budou účastníci ústně seznámeni s bezpečnostními pravidly v prostorách místa konání a s bezpečnostními pravidly pro práci.  Přihlášením na kurz souhlasí účastníci s prací s potřebným materiálem a pomůckami na kurzu na vlastní riziko. Za zranění či alergické reakce účastníků nepřebírá pořadatel zodpovědnost.

Za osoby mladší 18 ti let ručí jejich zákonný zástupce, je li přítomen, po celou dobu konání kurzu. Pokud se bude účastnit dítě mladší 18ti let bez doprovodu dospělého, je nutné, aby rodiče vyplnili přihlášku přihláška pro děti a poslali ji nejpozději týden před konáním na kontaktní emailovou nebo korespondenční adresu Lenky Kalové. Bez odevzdání této přihlášky či bez přítomnosti účastnícího se rodiče není možná účast nezletilé osoby na výtvarné akci.

Pokud účastník maluje podle svých předloh, bere na vědomí, že za využití svých předloh k malování a kresbě osobně nese odpovědnost ohledně dodržování autorských práv. Doporučuji použít vlastní fotografie nebo využít na internetu takových fotobank, kde je možné neomezeně a bez závazků stahovat fotografie i další obrázky.

Pořadatel si vyhrazuje právo na základě předchozí dohody na poskytování individuálních slev na kurzy, případě na úpravě počtu výukových lekcí a cen.

Kurz je vypsán na omezený počet hodin a otvírá se při určitém počtu zájemců. Zaplacením kurzovného bere účastník na vědomí, že se účastní časově omezeného kurzu. V případě nedokončení kurzu na straně účastníka se peníze nevrací z důvodu fixních nákladů.

Platba předem je nevratná a je přenosná v případě, že si účastník za sebe najde náhradu. Je potřeba, aby  náhradník nebo neúčastnící se zájemce  tuto skutečnost uvedli již při přihlášení náhradníka. Pak je možné platbu převést na jeho jméno. Nelze to udělat na poslední chvíli nebo na již přihlášeného člověka.

Na úpravě rozvrhu se lze při přihlášení na kurz osobně individualně domluvit s lektorkou např. z důvodu práce na směny, apod. Toto je ale nutné udělat předem, aby obě strany věděly jaké jsou možnosti.

Během období pravidelného kurzu  je klientovi uznána jedna omluvená absence, kterou si může nahradit v jiné skupině dle rozvrhu v časovém odbdobí objednaných kurzů (pokud je skupinový uzavřený kurz vypsán). Za omluvenou absenci lze považovat pouze telefonickou a nebo e-mailovou omluvu nejméně 24 hodin před konanou hodinou. Omluva v době kratší než 24 hodin a neomluvené absence nejsou brány v potaz, jsou bez možnosti náhrady a lekce je brána jako odučená. Pouze v závažných případech a nebo ze závažných zdravotních důvodů (lékařské potvrzení), se lze na plné náhradě lekce osobně domluvit.  

Při nemoci lektorky nebo při zrušení lekce z jiného vážného důvodu budou lekce nahrazeny –  v jiný domluvený čas.

Zájemce o akce pořádané výtvarným Atelierem potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Údaje, které o zájemcích uchovávám a zpracovávám, může zájemce kdykoliv změnit.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Osobními údaji se rozumí : jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo,  a další údaje, který zájemce poskytne (dále společně vše jen jako osobní údaje).
Informace o osobních údajích uchovávám v souladu s platnou legislativou.
Zpracovávám osobní údaje a to z následujících důvodů a pro naplnění těchto účelů:
Poskytování služeb
vaše osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mail, telefon, případně korespondenční adresa či datum narození, potřebuji k poskytování služeb: organizace vzdělávací akce – zasílání informací o konání/nekonání akce, apod.
Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Komunikace s vámi
Vaše osobní údaje (e-mail) využívám ke komunikaci s Vámi, k odpovědím na Vaše dotazy, k zasílání nabídky vzdělávacích akcí případně dalších informací, které považuji za významné. Jste-li zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás má nabídka a novinky zajímají, a to po dobu do odhlášení se z odběru e-mailů nebo po dobu trvání platnosti vaší e-mailové adresy.
Pokud nejste zákazníkem, zasílám vám aktuelní informace na základě Vašeho souhlasu.
Odhlásit se z odběru můžete odesláním slova: NEZASÍLAT na e-mail: atelier@kalova.cz
Prezentace video a foto záznamů
Na některých výtvarných akcích – pořizuji fotografickou dokumentaci pro účely archivace akce, nebo pro použití pro svou prezentaci např. na svých webových stránkách www.kalova.cz.   U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi to prosím vědět písemně na  kontaktní email.
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací (správa webových stránek), které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Data zpracováváme výhradně v zemích Evropské unie, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše osobní údaje si ponecháváme dokud neuplynou veškeré účely pro zpracování osobních údajů (po dobu běhu promlčecích lhůt), pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv, pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: atelier@kalova.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já vám ve lhůtě 30 dní doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Mám právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Předání informací se předává elektronicky, nedohodneme li se jinak. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením ze zasílání programu atelieru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností (např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. V případě, že byste se domnívali, že provádím zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete mne požádat o vysvětlení a požadovat, abych odstranila takto vzniklý stav.
Dovoluji si Vás ujistit, že při zpracovávání Vašich osobních údajů jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi námi.

PŘIHLÁŠKY A PLATBY

POKYNY K ÚČASTI

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ